Previous Next

Educational Workshops

Supporting Balinese special needs schools (SLB)

Although there is a school in every region (eight in total) in Bali for children with a mental disability from the age of seven, there is not much specific knowledge about these children and about fitting education methods. The education is class wise and the focus is mostly at cognitive development, like this also finds place at regular schools in Bali. The teachers try, with their own insights, to fit the needs of every individual’s needs and possibilities of the students, but do not have enough instruments and knowledge.

buddies

We made contact with three special school in Singaraja, Gianyar and Denpasar. The management and teachers were very enthusiastic about our projects and plans for the foundation such as giving workshops. Management and teachers have been invited to have a look at our foundation so we could explain them what we are doing and why. In the meanwhile, we already gave a few workshops and we are looking for more possibilities to work together with the SLB schools. One of our old volunteers visited the SLB in Singaraja once a week for a year to join different classes. She brought different play-learning materials and discussed together with the teachers how they were doing in the classes and gave an advice when necessary.

Our experiences show us that it is very hard to help changing or improving the form of education in the SLB. On the one hand it is because of the curriculum of the government and on the other hand it is because of the restricted possibilities of the teachers themselves. We will keep continuing inviting the SLB for workshops and enlightenments.

 

Workshops

In order to share our knowledge and experiences with third parties, we have organized a variety of workshops. Two students did a research about the need for knowledge and information in different target groups. They claimed that there was a need about image building and knowledge about people with a mental disability for parents, teachers and employees of local clinics(Puskesmas). In cooperation with the Balinese teachers they developed an informative workshop.

Together with a Japanese foundation, J2Network, who wants to stimulate the reading culture in Indonesia, workshops have been given to parents and teachers about children’s books and the benefits of reading to children. This foundation has helped us to start a small children’s library in our building in Ubud. In cooperation with a Dutch dentist we gave workshops about mouth- and teeth attendance. Later on, the children are treated by a Balinese dentist in Denpasar. At the university of Singaraja we gave a enlightenment college to 300 students who are studying for their teacher degree about children/people with a mental disability.

In some cases visitors of our foundation spontaneously offer their services to our foundation when they visit us. One day we had a female clown who organized an interactive and fun afternoon with all the groups. Music-, painting-, dance- and yoga lessons were given by enthusiastic and involved professionals. Children and parents enjoyed it to the fullest!

Ondersteuning Speciaal Onderwijsscholen (SLB)

Hoewel er op Bali in elke regio (acht in totaal) een school is voor kinderen met een beperking vanaf 7 jaar, is er op deze scholen weinig specifieke kennis over deze kinderen en over passende onderwijsmethodieken. Het onderwijs is klassikaal en richt zich vooral op cognitieve ontwikkeling middels schrijf- en rekenonderwijs, zoals dit ook in het regulier onderwijs op Bali plaatsvindt. De leerkrachten proberen naar eigen inzicht aan te sluiten bij de individuele behoefte en mogelijkheden van de leerlingen, maar hebben hiertoe erg weinig kennis en middelen.

buddies

Er zijn door ons contacten gelegd met drie speciaal onderwijsscholen in Singaraja, Gianyar en Denpasar. Directie en onderwijzend personeel waren enthousiast over de projecten en de plannen van de stichting om o.a. middels workshops aan deskundigheidsbevordering te doen. Directeuren en leerkrachten zijn uitgenodigd om een kijkje op onze groepen te komen nemen om hen duidelijk uit te leggen wat wij doen en waarom. Vervolgens zijn zij uitgenodigd voor informatie- en presentatiebijeenkomsten c.q. workshops. Ondertussen zijn een aantal workshops gegeven en wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om de samenwerking met SLB-scholen te vergroten. Zo bezocht één van onze vrijwilligsters een jaar lang wekelijks de SLB in Singaraja om in verschillende klassen mee te draaien. Zij bracht speelleermateriaal mee, besprak samen met betreffende leerkrachten hoe het in de klas verliep en gaf waar mogelijk advies.

Onze ervaring is dat het binnen het SLB lastig is om bij te dragen aan veranderingen of verbeteringen in de vorm van onderwijs. Dit heeft enerzijds te maken met het strikte curriculum vanuit de overheid waaraan de leerkrachten zich dienen te houden en anderzijds met de beperkte mogelijkheden van de leerkrachten zelf.

Activiteiten vanuit Sjaki-Tari-Us zullen zich dan ook vooral beperken tot (voorlichtings-) workshops waarvoor we de SLB’s zullen blijven uitnodigen.

 

Workshops

Om kennis en ervaring met derden te delen, zijn er de afgelopen jaren verschillende (voorlichtings-) workshops georganiseerd:

Twee studenten SPH voerden een onderzoek uit naar de behoefte aan kennis en informatie bij verschillende doelgroepen. Zij stelden vast dat er behoefte was aan beeldvorming en kennis over mensen met een verstandelijke beperking bij ouders, leerkrachten en personeel van lokale buurtklinieken (Puskesmas). Samen met de Balinese leerkrachten ontwikkelden zij een informatieve workshop waarin kennis van, het herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke beperking werd behandeld.

In samenwerking met de Japanse stichting J2Network, die de leescultuur in o.a. Indonesië wil bevorderen, zijn er workshops verzorgd aan ouders en leerkrachten over kinderboeken en het nut van voorlezen. Vervolgens heeft deze stichting bijgedragen aan het opzetten van  een kleine kinderbibliotheek in ons gebouw in Ubud.

In samenwerking met een Nederlandse tandarts zijn er workshops verzorgd over mond- en tandverzorging. Vervolgens zijn de kinderen behandeld bij een gelieerde Balinese tandarts in Denpasar.

Op de universiteit van Singaraja is een voorlichtingscollege gegeven aan 300 studenten van de lerarenopleiding. Over kennis, herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke beperking en de mogelijkheid om zich bij de stichting te specialiseren in speciaal onderwijs. Een aantal keren hebben studenten nadien bij onze locatie in Selat een opdracht voor hun studie aan de universiteit vervuld.

Soms bieden mensen spontaan hun diensten aan wanneer zij ons bezoeken. Zo heeft een vrouwelijke clown op alle groepen een leuke interactieve middag verzorgd en zijn er schilder-muziek- dans- en yogalessen voor de tieners en de kinderen uitgevoerd door enthousiaste en betrokken deskundigen. Kinderen en ouders genieten steeds volop!